افتخارات پژوهشی دانش آموزان دبیرستان دوره اول سلام سهروردی

در اینجا می تونانید گلچینی از افتخارات پژوهشی که دانش آموزان دبیرستان سلام سهروردی در این سال ها  کسب کرده اند را مشاهده نمایید