افتخارات فرهنگی و ورزشی دبیرستان دوره اول سلام نجم الثاقب

در اینجا می توانید فعالیت ها و افتخاراتی که واحد فرهنگی دبیرستان دوره اول سلام نجم الثاقب از ابتدا تا کنون کسب کرده است را دنبال کنید .