افتخارات فرهنگی و ورزشی دبیرستان سلام سهروردی

در اینجا می توانید فعالیت ها و افتخاراتی که واحد فرهنگی دبیرستان دوره اول سلام از ابتدا تا کنون کسب کرده است را دنبال کنید .