هشتمین جشنواره فرهنگی هنرى ” اسوه حسنه ” یادواره مرحوم حاج احمد حجاریان

قَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اللَّهِ أُسوَهٌ حَسَنَهٌ

پوستر هشتمین جشنواره فرهنگی هنرى
” اسوه حسنه ”
یادواره مرحوم حاج احمد حجاریان