آکادمی زبان سلام

دبیرستان سلام سهروردی

ما آموزش زبان انگلیسی را به مدرسه آورده ایم.

آکادمی زبان مجموعه مدارس سلام (SEA) دانش آموزان عزیز را از رفتن به کلاس های زبان انگلیسی در خارج از مدرسه بی نیاز می کند. برنامه آموزشی زبان ترمیک در برنامه درسی هفتگی دبیرستان های دوره اول سلام قرار دارد.