برگزاری فصل تازه ی آزمون های صبحانه در پایه های دهم ،یازدهم و دوازدهم

پویش علمی ماتوقفی ندارد…

#آزمون
#آزمون_صبحانه
#مسیرموفقیت
#دبیرستان_سلام_نجم_الثاقب