جلسه آموزش خانواده با سخنرانی آقای دکتر به پژوه، روانشناس و استاد دانشگاه تهران، در مورد چگونگی رفتار با نوجوان و شناخت چالش های رفتاری ، محرک های آموزشی، ثبات شخصیت، و داشتن اعتماد به نفس برگزار شد. همچنین در ا نتهای جلسه، کارنامه آموزشی تابستان دانش آموزان، به اولیای گرامی تحویل داده شد.