پیامبر صلی الله علیه و آله:

مشورت دژى در مقابل [هجوم] پشیمانى و مایه ایمنى از سرزنش است.