اردویی ها آماده باشید

اردوی یکروزه تفریحی ورزشی دریاچه چیتگر

  • بازی های مهیج و متنوع

  • فوتبال صابونی

  • فوتبال دارتی

  • فوتبال زمین چمن مصنوعی

  • استخر 

  • سینما

  • پذیرایی ناهار

زمان: ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷