آزمون سنجش آموزش مدارس برتر برای پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار شد.