افتخارآفرینان دبیرستان سلام نجم الزهراء در جشنواره خوارزمی سال ۹۵-۹۴